ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
tel.: (22) 606 3958, fax: (22) 606 3956, email: bcs@bujnochem.com

Kolumny do biochromatografii

Chromatografia jonowymienna (IEX) jest szeroko stosowana do analizy i oczyszczania biocząsteczek. Kolumny jonowymienne BioPro firmy YMC są specjalnie zaprojektowane do rozdzielania białek, peptydów i kwasów nukleinowych.

Kolumny BioPro IEX oparte są na porowatych i nieporowatych hydrofilowych perełkach polimerowych o niskiej nieswoistej adsorpcji. Wykazują również wyższą zdolność wiązania i wyższy odzysk biomolekuł w porównaniu z konwencjonalnymi kolumnami IEX. Całkowicie kuliste, monodyspersyjne kulki, wraz z optymalną technologią pakowania, zapewniają dużą liczbę półek teoretycznych i symetryczne kształty pików.

Dostępne są następujące fazy:

HPLC/UHPLC kolumny do SEC

YMC-Pack Diol jest dostępna w czterech ściśle kontrolowanych porowatościach i dlatego nadaje się do oddzielania i oznaczania masy cząsteczkowej szerokiej gamy peptydów, białek, oligonukleotydów, węglowodanów i innych biopolimerów o masie cząsteczkowej około 200 do kilkuset tysięcy.

YMC-SEC MAB jest specjalnie zaprojektowana do analizy przeciwciał, ich fragmentów i agregatów ro zapewnia wysoką rozdzielczość dla zakresu o wysokiej i niskiej masie cząsteczkowej.

Kolumny HPLC do HIC

BioPro HIC BF firmy YMC oparta jest na nieporowatym hydrofobowym polimerze. Została zaprojektowana i zoptymalizowana do analizy i oczyszczania przeciwciał, koniugatów przeciwciało-lek i innych białek w skali laboratoryjnej.

Kolumny RP do bioseparacji

Poniższa tabela opracowana przez firmę YMC znacznie ułatwia wybór właściwej fazy stacjonarnej do bioseparacji.

Jak pokazano w tabeli, kolumna C18 o wielkości porów 12 nm jest odpowiednia dla małych peptydów do MW 5000. Najwyższą wydajność dla dużych peptydów lub małych białek można uzyskać stosując fazę C8 charakteryzującą się wielkością porów 20 nm. Ponadto większość białek jest wydajnie eluowana kolumną C4 o porowatości 30 nm.

Jednak na rozdział może również wpływać hydrofobowość peptydu / białka i charakter związanej fazy kolumny. W związku z tym, dla początkowego opracowania metody, może być przydatne, w pierwszej kolejności, podążanie za strzałką pokazaną w tabeli dla optymalizacji metody.

Dostępne są kolumny w wersji ,,metal-free,,. Kolumna taka składa się z dwuwarstwowej struktury: powierzchni wewnętrznej wyłożonej PEEK i nierdzewnej rury zewnętrznej. Ze względu na zastosowanie stali nierdzewnej jako korpusu zewnętrznego, można utrzymać te same limity ciśnienia, co w przypadku standardowych kolumn, 100 MPa / 14 500 psi dla zastosowań UHPLC i 45 MPa / 6520 psi dla zastosowań HPLC.

Firma YMC oprócz bioinertnych kolumn YMC Triart metal free oferuje bioinertne kolumny YMC-Accura Triart. Dzięki temu, że próbka nie wchodzi w kontakt z elementami metalowymi, czułość analizy jest zwiększona, a cenne próbki są odzyskiwane bez strat. W kolumnach YMC-Accura Triart powłoka jest mniej hydrofobowa w porównaniu z wykładziną PEEK stosowaną w kolumnach YMC-Triart metal free.

Dostępne są następujące fazy do analizy białek, peptydów lub oligonukleotydów:

 • YMC-Triart Bio C4 (dostępne także w wersji ,,metal-free,,) NOWOŚĆ!
 • YMC-Pack C4
 • YMC-Pack C8
 • YMCbasic
 • YMC-Triart C18 (dostępne są także w wersji ,,metal-free,,)
 • YMC-Pack Pro C18
 • Hydrosphere C18
 • Meteoric Core C18 (BIO)
 • YMC-Triart C8 (dostępne są także w wersji ,,metal-free,,)

Firma GL Sciences do bichromatografii proponuje kolumny:

 • InertSustainBio C18 – zastosowanie krzemionki o wielkości porów 200 Å stwarza możliwość oddzielenia związków o masie cząsteczkowej od cząsteczek małych do dużych. Ponadto zastosowanie wysoce obojętnego materiału wypełniającego, zapewnia doskonałe kształty pików dla różnych analitów bez jakiejkolwiek adsorpcji.
 • ProteoSil / MonoSelect – to grupa kolumn zaprojektowana specjalnie do separacji białek i peptydów. Wszystkie kolumny są dostępne w wersji PEEK i ze stali nierdzewnej .

Firma Sepax do AC proponuje następujące kolumny:

Kolumny do chromatografii powinowactwa (Affinity Chromatography – AC)

 • MabPurix Protein A – żywica MabPurix jest wykonana z wysoko usieciowanych 4% kulek agarozowych o wielkości cząstek 45-165 µm i rekombinowanego białka A o masie cząsteczkowej 46,7 kD. Żywica powinowactwa MabPurix Protein A jest zaprojektowana do wiązania i wymywania przeciwciał monoklonalnych (Mabs) w chromatografii procesu powinowactwa w celu oczyszczenia rekombinowanych białek i Mab. MabPurix ma zastosowanie w badaniach laboratoryjnych, opracowywaniu procesów, skali produkcji klinicznej i komercyjnej dla procesów wytwarzających od kilku mg do 10 kilogramów białka. Żywica ta jest doskonałym narzędziem do oczyszczania w produkcji białek terapeutycznych i diagnostycznych.
 • Protein A-Sil – kolumny powinowactwa te są przeznaczone do stosowania w systemach U/HPLC i FPLC, które tolerują wysokie przepływy i wysokie ciśnienie. Wypełnienie Protein A-Sil jest wykonane z porowatej krzemionki (30 µm, 1000 Å) z rekombinowanym białkiem A chemicznie sprzężonym przez powłokę hydrofilową.